Danh mục: Microsoft Windows

Microsoft Windows – Các thao tác cơ bản trên windows (win 7, win 10 …)

Đề ôn tập tin học đại cương (TUEBA) – Microsoft Windows (Bài thực hành 1.3 và 1.4)

Đề ôn tập tin học đại cương – Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh Thái Nguyên (TUEBA) – Microsoft Windows (Bài thực hành 1.3 và 1.4) Yêu cầu kiến thức cần đạt được: Gỡ phần mềm Vietkey Cài phần mềm Unikey Cài thêm font chữ Chuyển chế độ xem thư mục Bật …

Đề ôn tập tin học đại cương (TUEBA) – Microsoft Windows (Bài thực hành 1.1 và 1.2)

Đề ôn tập tin học đại cương 1- Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh Thái Nguyên (TUEBA) – Microsoft Windows (Bài thực hành 1.1 và 1.2) Yêu cầu kiến thức cần đạt được: Làm việc với thư mục: Tạo thư mục, đổi tên, copy, di chuyển, xóa thư mục Tìm kiếm file, …
error: Content is protected !!